Home / Thông báo / Thông báo về việc trao thưởng Khuyến học năm học 2017 – 2018

Thông báo về việc trao thưởng Khuyến học năm học 2017 – 2018

‘          HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÀNG CẨM SA, ĐIỆN NAM BẮC, ĐIỆN BÀN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‘          Số: 05/TB-HĐGT-KHVHXH                                   Điện Nam Bắc, ngày 05 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc trao thưởng Khuyến học năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ Nghị quyết và chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng Gia tộc Lê làng Cẩm Sa.

Nhằm để khích lệ, động viên, khen thưởng những học sinh, sinh viên là con em trong Tộc Lê – Làng Cẩm Sa có thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018, Hội đồng Gia tộc Lê làng Cẩm Sa dự kiến tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng năm học 2017 – 2018 vào trung tuần tháng 8 năm 2018.

Hội đồng Gia tộc Lê làng Cẩm Sa thông báo đến các Trưởng phái 1, 2, 3, 4, Trưởng chi nhánh phái 3 Đại Lộc và bà con, con cháu nội tộc các nội dung sau:
1. Tổng hợp danh sách con cháu đạt thành tích nêu trên trong học tập năm học 2017-2018 đề nghị Hội đồng Gia tộc khen thưởng.
2. Thời gian gửi về Ban khuyến học và văn hóa xã hội: từ ngày 07/6/2018 đến hết ngày 07/7/2018.
Địa chỉ liên hệ: Ông Lê Thanh Tuấn, SĐT: 0905553174.
Email: tuanlt@dienban.gov.vn
Tại Nhà thờ tộc (gửi danh sách tại nhà ông Lê Võ)

Trân trọng./.

Ghi chú: Con cháu nội tộc đề nghị khen thưởng gửi kèm bản photo bằng khen, giấy khen đạt thành tích giỏi, xuất sắc trong năm học 2017 – 2018 đối với học sinh cấp I, cấp II, học sinh khá cấp III và con cháu thi đổ vào các trường Đại học gởi photo thông báo trúng tuyển để Hội đồng gia tộc kịp thời động viên và khen thưởng.

‘                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC

‘                                                                                                 CHỦ TỊCH HĐGT

‘                                                                                                            ( Đã ký)

‘                                                                                                       Lê Văn Cách

Gợi ý

Thông báo nội dung cuộc họp Hội đồng Gia tộc vào ngày 03/12/2017

THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG GIA TỘC NGÀY 03/12/2017   Vào lúc …