Home / Thông báo / Thông báo Về việc đóng góp quỹ thường xuyên năm 2019 của Nam Tộc

Thông báo Về việc đóng góp quỹ thường xuyên năm 2019 của Nam Tộc

‘        HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‘              LÀNG CẨM SA                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‘                                                                                       Điện Nam Bắc, ngày 01 tháng 9 năm 2019

‘                                                                    THÔNG BÁO
‘                                    V/v đóng góp quỹ thường xuyên năm 2019 của Nam tộc

‘     Kính gửi: – Các Nam tộc, Tộc Lê – Làng Cẩm, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam

Thực hiện Tộc ước của Tộc Lê làng Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam; Biên bản cuộc họp Hội đồng Gia tộc ngày 03/12/2017 và Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng Gia tộc ngày 24/08/2019 của Chủ tịch Hội đồng Gia tộc (Thông báo trên Trang điện tử: toclecamsa.com).
Nhằm có kinh phí cho việc hương khói Tổ tiên, theo Tộc ước mỗi Nam tộc có trách nhiệm đóng góp Quỹ thường xuyên hàng năm, cụ thể:+ Quỹ thường xuyên 300.000 đ/người; + Quỹ khuyến học 100.000 đ/người.
Chủ tịch Hội đồng Gia tộc kêu gọi: Các Nam tộc, Tộc Lê – Làng Cẩm, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam, đóng góp quỹ trên về Gia Tộc. Địa chỉ đóng góp, xin liên hệ các ông Trưởng các phái 1, 2, 3, 4:
– Ông Lê Đình Thịnh, Trưởng phái 1, điện thoại 0934315280;
– Ông Lê Võ, Trưởng phái 2, điện thoại 08.998.883.752.
– Ông Lê Văn Ba, Trưởng phái 3, điện thoại 0944210993;
– Ông Lê Thanh Hiền, Kế toán – Đt 0913421555.
Với truyền thống biết tôn kính, hiếu thảo với Tổ tiên, cội nguồn và lòng đoàn kết yêu thương gia tộc đã được đúc kết từ bao đời nay, Hội đồng gia tộc kêu gọi cho toàn thể các Nam tộc thực hiện Tộc ước và đóng góp quỹ thường xuyên về các Trưởng phái theo địa chỉ nêu trên.
Trân trọng./.

‘                                                                                                          HỘI ĐỒNG GIA TỘC

‘                                                                                                              CHỦ TỊCH

 

‘                                                                                                           Lê Văn Cách

Gợi ý

Thông báo nội dung cuộc họp Hội đồng Gia tộc vào ngày 03/12/2017

THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG GIA TỘC NGÀY 03/12/2017   Vào lúc …