Home / Tài chính / Thông báo kinh phí đóng góp xây dựng Nhà thờ tộc, tính đến ngày 05/8/2016

Thông báo kinh phí đóng góp xây dựng Nhà thờ tộc, tính đến ngày 05/8/2016