Home / Thông báo / Thông báo kiện toàn Ban biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử

Thông báo kiện toàn Ban biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ

CẨM SA, ĐIỆN NAM BẮC, ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Sa, ngày 30 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v Kiện toàn Ban biên tập Bản tin nội tộc và trang tin điện tử (hiệu chỉnh Mục 5 Điều 9 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng gia tộc Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn – Quảng Nam)

Nhằm mục đích phát huy hiệu quả của Bản tin nội tộc và trang tin điện tử Gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa và nhằm quảng bá các hoạt động dòng họ trên phạm vi trong, ngoài nước. Hội đồng Gia tộc thông báo hiệu chỉnh Mục 5 Điều 9 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng gia tộc Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn – Quảng Nam để kiện toàn lại Ban biên tập Bản tin nội tộc và trang tin điện tử, cụ thể nhu sau:

Điều 9: Nhiệm vụ của các Ban chuyên trách:
5. Bản tin nội tộc và trang tin điện tử: Là cơ quan ngôn luận của Hội đồng Gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa có địa chỉ “www.toclecamsa.com”, có trách nhiệm quảng bá các hoạt động dòng họ trên phạm vi cả nước và nước ngoài. Bản tin có Qui định hoạt động riêng được Bộ phận thường trực HĐGT thông qua.
• Danh sách Ban Biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử: Kèm theo phụ lục danh sách.
+ Trưởng ban: phụ trách chung
+ Các thành viên của Ban biên tập phụ trách các mảng công việc do Trưởng ban giao.
• Ban biên tập có trách nhiệm đầu mối tiếp nhận thông tin, phản hồi, phân loại, xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin và biên tập đăng tin về các vấn đề liên quan đến trang thông tin điện tử của Gia tộc.
• Ban Biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử: có Qui định hoạt động riêng, được Bộ phận thường trực Hội đồng Gia tộc thông qua.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc Ban biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng Gia tộc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

PHỤ LỤC DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP BẢN TIN NỘI TỘC VÀ TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỘC LÊ

LÀNG CẨM SA – ĐIỆN NAM BẮC – ĐIỆN NAM – QUẢNG NAM

  1. Trưởng Ban: Ông Lê Đình Quang, phụ trách chung- Đt 0903507233- Email: quangld.cppmb@gmail.com
  2. Phó Trưởng ban thường trực (bao gồm admin): Ông Lê Vũ Tâm- Đt: 0982002097- Email: vutamchp@gmail.com
  3. Các ủy viên:

– Ủy viên kỹ thuật: Ông Lê Đình Thịnh – Đt: 0934315280- Email: thinhaea@gmail.com .

– Ủy viên khuyến học: Ông Lê Thanh Tuấn- Đt 0905553174 – Email: tuanlt@dienban.gov.vn.

– Ủy viên Nhánh Đại Lộc: Ông Lê Văn Huệ – Đt 0905470929 – Email:  huehoacuong@gmail.com

– Ủy viên Phái 1: Ông Lê Đình Thịnh – Đt: 0934315280- Email: thinhaea@gmail.com

– Ủy viên Phái 2: Cô Lê Thị Vỹ Diệu – Đt: 0782125562 – Email: lethivydieu@gmail.com

– Ủy viên Phái 3: Ông Lê Nam – Đt 0914159343 – Email: quannamvnpt@gmail.com

– Ủy viên phái 4: Ông Lê Nhật Vũ – Đt 0945425414 – Email: vulenhat120@gmail.com

 

 

 

Gợi ý

Thông báo nội dung cuộc họp Hội đồng Gia tộc vào ngày 03/12/2017

THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG GIA TỘC NGÀY 03/12/2017   Vào lúc …