Home / Tin tức / Thông báo Kết luận cuộc họp Hội Đồng gia Tộc ngày 24/8/2019

Thông báo Kết luận cuộc họp Hội Đồng gia Tộc ngày 24/8/2019

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ
LÀNG CẨM SA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Nam Bắc, ngày 03 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp Hội đồng gia tộc ngày 24/8/2019

Ngày 24/8/2019, sau buổi lễ phát thưởng các con cháu có thành tích học tập tốt năm học 2018-2019 tại nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa, Hội đồng gia tộc tổ chức họp để triển khai một số nội dung cần thực hiện nhằm đưa hoạt động của Tộc đáp ứng yêu cầu.đẩy nhanh khi Biên bản được lập vào hồi 14 h, ngày 03 tháng 12 năm 2017, tại nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc.

Thành phần tham gia:
1. Ông Lê Đình Quang Trưởng tộc
2. Ông Lê Văn Cách Chủ tịch HĐGT
Cùng các ông trong Hội đồng gia tộc.

* Nội dung cuộc họp:
Ông Lê Đình Quang – Trưởng tộc triển khai các nội chính của cuộc họp như sau:
1. Đánh giá hoạt động của Ban khuyến học.
2. Nhắc nhỡ các Trưởng phái 1, 2, 3, 4 đôn đốc bà con, cô bác, con cháu đóng góp kinh phí để hương khói Tổ tiên theo Tộc ước đã công bố; Trong đó quy định việc đóng góp tối thiểu của mỗi Nam tộc hàng năm:
+ Quỹ thường xuyên 300.000 đ/người;
+ Quỹ khuyến học 100.000 đ/người.
3. Kêu gọi đóng góp xây dựng các hạng mục phụ trợ, cây cảnh trên khu đất đã mua sau nhà thờ.
4. Chuẩn bị Lễ tế Tổ tiên ngày tết Đông chí năm 2019.
5. Thay đổi nhân sự đột xuất của HĐGT.

Qua ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên Hội đồng gia tộc trong cuộc họp, ý kiến ông Lê Đình Quang – Trưởng tộc, Chủ tịch HĐGT kết luận một số nội dung sau:
1. Đánh giá hoạt động của Tổ khuyến học:
Trước hết cần biểu dương tinh thần trách nhiệm của Tổ khuyến học (Ông Lê Thanh Tuấn làm trưởng ban, đã hoàn thành tốt công tác tổng hợp, tổ chức buổi lễ phát thưởng cho các con cháu có thành tích học tập năm học 2018-2019.
Tuy nhiên, còn có một số con cháu không nhận được thông tin nên không kịp gửi giấy khen về Ban khuyến học. Các Trưởng phái cần làm tốt hơn để thông tin kịp thời cho các gia đình có con cháu đạt thành tích học tập các năm về sau để gửi về Ban khuyến học trong tháng 5 hàng năm. Đối với con cháu có thành tích trong các kỳ thi tốt nghiệp Đại học, các kỳ thi tuyển sinh Đại học thì tổng hợp ngay sau khi có kết quả gửi về Ban khuyến học.
2. Thực hiện quy định việc đóng góp tối thiểu của mỗi Nam tộc hàng năm:
Các Trưởng phái cần đôn đốc, nhắc nhỡ các Nam tộc thực hiện đóng góp quý thường xuyên hàng năm theo Tộc ước năm 2019. Đến nay, vẫn còn đại đa số các Nam tộc chưa thực hiện do không nắm được thông tin. Trong đó:
+ Quỹ thường xuyên 300.000 đ/người;
+ Quỹ khuyến học 100.000 đ/người.
3. Kêu gọi đóng góp xây dựng các hạng mục phụ trợ, cây cảnh trên khu đất đã mua sau nhà thờ:
Hội đồng gia tộc sẽ gửi Thư kêu gọi cho các Trưởng phái để kêu gọi bà con, con cháu Tộc Lê làng Cẩm Sa đóng góp để triển khai thực hiện xây dựng hoàn thành trước ngày Tết Đông chí 2019.
4. Lễ tế Tổ tiên ngày tết Đông chí năm Đinh dậu 2019:
– Hội đồng gia tộc thống nhất cúng tế ngày 25 tháng 11 ÂL nhằm ngày 20/12/2019 (Thứ Bảy) và mời toàn thể Nam tộc về dự lễ tế, hương khói Tổ tiên.
5. Thay đổi nhân sự đột xuất của HĐGT:
Vừa qua, do sức khỏe và một số lý do khác của một số thành viên HĐGT nên công tác tổ chức của HĐGT không đáp ứng; Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong Gia tộc, HĐGT thống nhất:
– Giao ông Lê Đình Thịnh, thay ông Lê Quang Trị làm Trưởng phái 1.
– Giao ông Lê Hữu Châu và ông Lê Công Nam là con cháu phái 3, thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông và các công tác khác của phái trên cơ sở ý kiến của ông Lê Văn Ba Trưởng phái 3.
– Giao ông Lê Thanh Tuấn, phái 2 làm Trưởng Ban Khuyến học, Trưởng ban biên tập Bản tin nội tộc và trang tin điện tử của Gia tộc tại Website: http//:www//toclecamsa.com, đảm bảo vận hành liên tục và bảo đảm sự hoạt động an toàn của Bản tin theo quy định về tổ chức hoạt động của Bản tin nội tộc và trang tin điện tử của Hội đồng Gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa ban hành ngày 01/11/2017.
Trên đây là kết luận cuộc họp của Hội đồng Gia tộc, đề nghị các thành viên dự họp triển khai thực hiện.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIA TỘC
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tuấn Lê Văn Cách

Gợi ý

Thư Vận Động V/v kêu gọi đóng góp xây dựng mới Hạng mục: Khu phụ trợ và vườn cây cảnh Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ CẨM SA, ĐIỆN NAM BẮC, ĐIỆN BÀN Điện Nam Bắc, …