Home / Tư liệu / Quy định hoạt động của bản tin nội tộc và trang tin điện tử tộc Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn – Quảng Nam

Quy định hoạt động của bản tin nội tộc và trang tin điện tử tộc Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn – Quảng Nam

QUY ĐỊNH
HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN TIN NỘI TỘC VÀ TRANG TIN ĐIỆN TỬ
TỘC LÊ LÀNG CẨM SA – ĐIỆN NAM BẮC – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về tổ chức hoạt động của Bản tin nội tộc và trang tin điện tử: Là cơ quan ngôn luận của Hội đồng Gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa có địa chỉ http/www/toclecamsa.com (gọi tắt là Website toclecamsa); quy định về nội dung thông tin và cơ chế phối hợp trong việc cung cấp, biên tập và cập nhật thông tin lên trang Website toclecamsa.

Điều 2. Website toclecamsa:
Website toclecamsa là trang thông tin điện tử, có chức năng cung cấp các thông tin hoạt động của Hội đồng gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa – Điện nam Bắc – Điện Bàn – Quảng Nam, các thông tin liên quan đến hoạt động của Gia tộc trên mạng Internet theo quy định của pháp luật;
Điều 3. Quản lý Website
1) Ban biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử chịu trách nhiệm về các hoạt động và nội dung của Website.
2) Trưởng biên tập Website toclecamsa có trách nhiệm:
– Biên tập, xử lý thông tin trên Website; rà soát thông tin trên Website, thu thập và gửi tin, bài viết, dữ liệu liên quan đến hoạt động của Gia tộc lên Website.
– Vận hành Website, bao gồm phối hợp với bộ phận quản lý Website thực hiện việc sao lưu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện; thu thập thông tin và dữ liệu; rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin; quản trị hệ thống phân cấp, phân quyền, triển khai biện pháp an toàn, an ninh.
3) Hoạt động trên Website phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật hiện hành liên quan.
Điều 4. Bảo mật trên Website
Ban biên tập Website toclecamsa chịu trách nhiệm vận hành và bảo đảm sự hoạt động an toàn của Website toclecamsa.

CHƯƠNG II. PHỐI HỢP CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

Điều 5. Cung cấp thông tin
1) Các thành viên thuộc Ban biên tập Website toclecamsa có trách nhiệm cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động của Gia tộc cho Trưởng ban để cập nhật lên Website.
2) Các bà con, con cháu trong Gia tộc có quyền gửi thông tin, bài viết, dữ liệu liên quan đến hoạt động của Gia tộc, phù hợp với nội dung theo quy định để phổ biến lên Website toclecamsa.
Điều 6. Trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin cung cấp lên Website
1) Các thành viên thuộc Ban biên tập Website toclecamsa có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin do mình cung cấp lên Website. Đối với thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì người cung cấp thông tin phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày trích dẫn thông tin.
2) Việc biên tập, cập nhật thông tin lên Website được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
3) Thông tin được gửi dưới hình thức thư điện tử (e-mail) vào hòm thư kèm theo tệp văn bản định dạng thông dụng (như chương trình Microsoft Office) sử dụng phông chữ Unicode theo chuẩn TCVN 6909:2001, hình vẽ dạng ảnh thông dụng (jpg, tif, img, bmp,…).
Trong trường hợp không thể gửi qua email thì có thể dùng thẻ nhớ, đĩa CD, fax, văn bản giấy hoặc các phương tiện khác để chuyển thông tin.
Điều 7. Biên tập và cập nhật thông tin lên Website
1) Ban biên tập Website toclecamsa có trách nhiệm:
a) Biên tập văn bản, tin, bài, ảnh trước khi cập nhật lên Website;
b) Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin;
c) Phân loại tin, biên tập và cập nhật thông tin lên Website; chịu trách nhiệm về thông tin được đưa lên Website. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban biên tập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng tộc, Chủ tịch Hội đồng gia tộc về nội dung và thời điểm đưa tin.
2) Ban biên tập Website toclecamsa có quyền từ chối đăng thông tin được cung cấp trong những trường hợp sau đây:
a) Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quy định tại Chương II của Quy định này;
b) Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
c) Thông tin không đúng sự thật; thông tin trùng lặp nội dung đã được đăng tải lên Website toclecamsa;
Điều 8. Xử lý các thông tin phản hồi
1) Ban biên tập Website toclecamsa là đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi về các vấn đề liên quan đến trang thông tin điện tử của Gia tộc. Ban biên tập có trách nhiệm phân loại, xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin.
2) Ban biên tập Website toclecamsa tư vấn, trả lời bạn đọc các nội dung liên quan đến Gia tộc trên Website.

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Website
Hàng năm, Ban biên tập Website toclecamsa lập và báo cáo Hội đồng gia tộc về dự toán kinh phí hoạt động để duy trì hoạt động và phát triển Website ( nếu có), Hội đồng Gia tộc xem xét chấp thuận.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1) Ban biên tập Website toclecamsa có trách nhiệm thi hành Quy định này.
2) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc Ban biên tập Website tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng Gia tộc sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.

‘                                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC

‘                                                                                                                           Trưởng tộc

‘                                                                                                                             ( Đã ký)

‘                                                                                                                      Lê Đình Quang

Kèm theo quy định đã ban hành: Quy định hoạt động bản tin nội bộ và trang tin điện tử tộc Lê.pdf

Gợi ý

Gia sử của dòng họ Lê Cẩm Sa

Tài liệu tham khảo: Trích tham luận của Nhà Biên khảo Vũ Hiệp, bản tin …