Home / Tư liệu / Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Gia tộc

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Gia tộc

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ

CẨM SA – ĐIỆN NAM BẮC- ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Sa, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ

LÀNG CẨM SA – ĐIỆN NAM BẮC – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

LỜI NÓI ĐẦU

 Bản “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc” được ban hành nhằm kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được về hoạt động dòng họ trãi qua quá trình lịch sử trên mãnh đất Cẩm Sa, Điện Bàn, Quảng Nam, phù hợp với tình hình phát triển như hiện nay, đáp ứng nhu cầu của bà con dòng tộc trong nước và ở nước ngoài tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Chương 1

MỤC ĐÍCH

Điều 1. Hội đồng Gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc (HĐGT) là tổ chức tự nguyện của những người họ Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc, hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích tổ chức và hoạt động của HĐGT là tập hợp, đoàn kết tất cả những người họ Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc có chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ và các bậc tiền bối, giúp nhau xoá đói giảm nghèo; khuyến học khuyến tài; vinh danh những người trong dòng tộc có công với dân với nước; biểu dương “người tốt việc tốt”; giáo dục các thế hệ đi sau học tập, giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng tộc.

 Chương 2

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Điều 2 : Trưởng tộc và các trưởng phái :

 1. Trưởng tộc là người giữ vị thế đứng đầu họ tộc, chi, phái… xưng danh chủ tế trong các kỳ tế lễ.

Trưởng tộc có vai trò quan trọng trong các công việc: phục hồi, phát triển, xây dựng, duy trì, lễ nghi, tế tự, gia phả, phú úy, tu tạo, bảo vệ từ đường, đối nội, đối ngoại,…của họ tộc. Trưởng tộc phải chủ động, kết hợp chặt chẽ với Hội đồng gia tộc để điều hành việc họ.

 1. Trưởng phái là người đứng đầu các Phái, chủ trì các hoạt động trong phái liên quan đến họ tộc, thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng tộc, HĐGT giao .

Điều 3. Hội đồng Gia tộc:

HĐGT là tổ chức tập hợp những cá nhân có uy tín, có tâm có đức với dòng Họ, quan tâm đến văn hóa, thuần phong mỹ tục, gia quy, gia pháp Gia tộc và truyền thống văn hóa dân tộc.

HĐGT là trung tâm đoàn kết dòng họ, cùng nhau nghiên cứu về gia phả, lịch sử dòng họ. Thực hiện đoàn kết các dòng họ ngoại tộc, các gia đình trong cộng đồng làng xã và cả nước.

HĐGT hoạt động nhằm mục đích duy trì, điều hành các hoạt động của Gia tộc, nghiên cứu về gia phả, câu đối, thư pháp …duy trì các hoạt động lễ tế, cúng bái của dòng họ, văn hóa dòng họ. Tổ chức phát hiện, bảo tồn, phát huy những công trình, những giá trị di sản văn hóa truyền thống của Tộc.

Hàng năm, trong các kỳ họp toàn thể của Hội đồng Gia tộc, Bộ phận thường trực HĐGT dự thảo và trình HĐGT (Có cố vấn HĐGT, Trưởng tộc, các Trưởng phái) để thông qua kết quả thực hiện các công việc của tộc họ năm qua và quyết định phương hướng kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm đến; Điều chỉnh và bổ sung một số điều của Quy chế để phù hợp với hoạt động thực tiễn của gia tộc; điều chỉnh một số thành viên, để một số vị già yếu hoặc không có điều kiện tham gia nghỉ việc và bổ sung thêm một số thành viên mới.

Những vị được cử vào Hội đồng Gia tộc là những vị có tâm huyết nhiệt tình, có sức khoẻ và có điều kiện cho hoạt động công việc của Gia tộc.

Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Gia tộc:

 1. Quyền hạn của Hội đồng Gia tộc:

Hội đồng gia tộc có quyền chủ trì và điều hành các công việc của họ bao gồm:

 • Tổ chức điều hành các ngày đại lễ của dòng họ
 • Phát ngôn của dòng họ trong các diễn đàn, hội thảo, quan hệ với các cấp chính quyền và các dòng họ khác.
 • Quản lý và kiểm duyệt các thông tin, in ấn phẩm nói về dòng họ.
 • Lập kế hoạch thu chi, kiểm soát thu chi.
 • Phê duyệt các dự án và bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các nhà thờ, lăng mộ, mua sắm đồ tế khí.
 • Báo cáo hàng năm bằng văn bản về tình hình hoạt động của toàn họ trong năm gửi toàn các Phái trong họ.
 • Giải quyết mọi bất đồng trong họ, tuân thủ theo pháp luật hiện hành và phân tích hòa giải có ghi chép để theo dõi và thực hiện.
 • Giải quyết các công việc đột xuất khi cần thiết.
 • Đôn đốc các chi phái chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức tế lễ, trùng tu, phục dưỡng các nhà thờ chi họ theo quy chế này.
 • Quyết định công nhận tộc trưởng mới kế thế.
 • Quyết định công nhận (ghi sổ họ) các ban trị sự các chi phái, các Ban đại diện các thành phố vùng miền.
 1. Trách nhiệm của Hội đồng Gia tộc:
 • Tuyên truyền giáo dục và vận động con cháu trong họ tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng về dòng họ, trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế văn hóa và bảo vệ tổ quốc.
 • Có chương trình và kế hoạch cụ thể xây dựng và phát triển dòng họ ngày càng vững mạnh.
 • Tham gia sưu tầm, nghiên cứu thống kê, phân loại nhằm bảo vệ và phát huy tác dụng các công trình di tích lịch sử, xây dựng phương án giữ gìn, bảo tồn các đền đình miếu mạo, lăng mộ, sắc phong, gia phả và các dí tích phi vật thể của dòng họ, làm rõ nguồn gốc, ý nghĩa để giáo dục con cháu.
 • Chỉ đạo các chi phái phối hợp với ban quản lý di tich giữ gìn bảo quản các tài sản, di sản, đồ tế khí trong các đền thờ nhà thờ, nhà tưởng niệm. Tuyệt đối không được vi phạm chiếm dụng riêng (Dù là mượn với bất kỳ lý do gì).
 • Quy định các nguyên tắc trong việc công đức của các cá nhân và tập thể bằng hiện vật (tế lễ, khí, bia, xây dựng lăng mộ) phải phù hợp với quy hoạch, tránh lộn xộn, tránh đưa các dị vật vào các nơi hương hỏa.
 • Tổ chức thông tin hướng dẫn các chi phái, các tiểu chi về việc viết gia phả, duy trì và tổ chức chu đáo các ngày giổ tổ, lễ tiết theo đúng nghi thức, với tinh thần ngưỡng vọng tổ tiên.
 • Trao đổi thông tin và giúp đỡ con cháu trong việc giải quyết công ăn việc làm.
 • Động viên con cháu lao động học tập tốt, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống, chống các hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, hưởng ứng các phong trào xây dựng “chi họ văn hóa”, “gia đình văn hóa”, “ông bà cha mẹ mẫu mực,con cháu thảo hiền”.
 • Tổ chức tìm hiểu, giới thiệu, hội nghị hội thảo về các danh nhân họ qua các thời đại.
 • Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, khuyến đức tôn vinh quảng bá những tấm gương tiêu biểu của dòng họ.
 1. Các nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Gia tộc:
 • HĐGT tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “Tự nguyện, tự quản, dân chủ và đồng thuận”.
 • Hội đồng gia tộc chịu trách nhiệm trước toàn họ thực hiện các chủ trương kế hoạch của Hội đồng gia tộc đã đề ra. Ban thường trực Hội đồng gia tộc thay mặt và chịu trách nhiệm trước Hội đồng gia giải quyết các công việc của dòng họ giữa hai kỳ họp. Việc bãi miễn hoăc cho nghỉ đối với thành viên của Hội đồng gia tộc và Ban thường trực do cấp bầu ra quyết định.
 • Hội đồng gia tộc họp mỗi năm 2 lần các ngày của tháng 6 và tháng 12 dương lịch của năm (ngày chính thức sẽ được HĐGT thông báo mời).
 • Các ủy viên trong Hội đồng gia tộc phải đảm bảo thông tin hàng quý về tình hình hoạt động của chi phái mình, đến ban thường trực biết để điều hành chung. Quy định vào ngày 25 dương lịch của tháng cuối của mỗi quý.
 • Hoạt động của các thành viên hội đồng và ban thường trực là tự nguyện, không có phụ cấp, đãi ngộ đặc biệt, nhưng có thể được bù đắp một phần chi phí lúc đi công tác xa, tùy theo yêu cầu của từng thành viên và quyết định của ban thường trực.
 • Nguồn thu cho hoạt động của Hội đồng gia tộc và ban thường trực sẽ do Hội đồng gia tộc quyết định

Điều 5. Hội đồng Gia tộc được hình thành như sau:

 1. Ông Lê Thế Tiệm: Cố vấn Hội đồng Gia tộc.
 2. Ông Lê Đình Quang: Trưởng tộc.
 3. Ông Lê Văn Cách: Chủ tịch Hội đồng Gia tộc.
 4. Ông Lê Quang Trị: Trưởng phái 1, Phó chủ tịch HĐGT –Trưởng ban Biên tập hệ thống gia phả, gia hệ. Các ủy viên là các Phó chủ tịch HĐGT và Tổ thư ký.
 5. Ông Lê Võ: Trưởng phái 2, Phó chủ tịch HĐGT; Trưởng ban Lễ tân – Quản lý Nhà thờ, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về công tác lễ tân và quản lý nhà thờ. Ủy viên là ông Lê Thanh Tuấn.
 6. Ông Lê Văn Ba: Trưởng phái 3, Phó chủ tịch HĐGT; Trưởng ban Quản lý xây dựng, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về việc xây dựng các công trình. Các ủy viên Ban Quản lý xây dựng gồm: Lê Hoàng Sơn, Lê Đình Thịnh, Lê Thanh Tuấn.
 7. Ông Lê Văn Cảnh, Phái 3 –  Nhánh Đại lộc – Phó chủ tịch HĐGT và các ủy viên Lê Văn Dẫn, Lê Văn Tin, Lê Văn Mai tham gia vào các Ban của Tộc.
 8. Ông Lê Thanh Hiền, Trưởng phái 4, Phó chủ tịch HĐGT; Trưởng ban Tài chính – Đối ngoại, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về tài chính, đối ngoại, ma chay, hiếu hỉ. Các ủy viên Ban Tài chính – Đối ngoại gồm: Lê Hữu Châu, Lê Vũ Tâm, Lê Đình Thịnh, Lê Thanh Tuấn. Kế toán là ông Lê Thanh Hiền, thủ quỹ là Lê Đình Thịnh.
 9. Ông Lê Thanh Tuấn: Phái 3, Trưởng ban Khuyến học – Văn hóa xã hội, Tổ trưởng Tổ thư ký giúp việc HĐGT, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về khuyến học, văn hóa xã hội. Các ủy viên gồm: Lê Vũ Tâm, Lê Hữu Châu, Lê Hoàng Sơn, Lê Đình Thịnh, Lê Văn Chung.
 10. Ông Lê Vũ Tâm: Phái 1, Trưởng ban biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử. Các ủy viên gồm: Lê Thanh Tuấn, Lê Hữu Châu, Lê Hoàng Sơn, Lê Đình Thịnh, Lê Văn Chung.

Các vị chủ chốt của HĐGT bảo đảm cho công việc được thống nhất và thông suốt.

Điều 6. Các Ban chuyên trách của Hội đồng gia tộc, gồm có:

 1. Bộ phận thường trực Hội đồng gia tộc.
 2. Ban Khuyến học – Văn hóa xã hội.
 3. Ban Lễ tân – Quản lý nhà thờ.
 4. Ban Quản lý xây dựng các công trình của Tộc.
 5. Ban Tài chính – Đối ngoại, hiếu hỉ, ma chay.
 6. Ban biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử.
 7. Ban gia phả.

Giúp việc cho HĐGT có Tổ thư ký.

 Chương 3

NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN VÀ THÀNH VIÊN

 Điều 7: Nhiệm vụ của Trưởng tộc, Trưởng phái:

 1. Nhiệm vụ Trưởng tộc:
 • Đối với trong họ, là người đề ra chủ trương kế hoạch biện pháp lớn trong mọi công việc, chỉ đạo HĐGT, tổ chức toàn họ thực hiện các nhiệm vụ về thờ phụng cúng lễ  Tiên tổ, bảo vệ tôn tạo Nhà thờ tộc; là người nắm được tình hình các gia đình con cháu trong toàn họ về bổn phận hiếu đạo đối với tiên tổ và dòng họ, về việc hiếu hỷ, cũng như các việc khác, để  tổ chức động viên con cháu trong toàn họ đoàn kết thống nhất hoàn thành mọi nhiệm vụ, tích cực xây dựng dòng họ thịnh vượng an vui.
 • Trong họ có thanh viên qua đời, được các Trưởng phái thông báo, Tộc trưởng sẽ cùng với đại diện HĐGT đến hỏi thăm, chia buồn, tham gia bàn công việc. Trưởng tộc không làm chủ lễ các đám hiếu.
 1. Nhiệm vụ Trưởng phái:
 • Trưởng phái là Phó chủ tịch Hội đồng gia tộc, trực tiếp chỉ đạo trong phái thực hiên tất cả công việc thường trực Hội đồng gia tộc giao.
 • Lãnh đạo con cháu trong phái, nắm chắc tình hình diễn biến của con cháu tong phái vận động giải quyết kịp thời các công việc có liên quan đến phái tộc.
 • Đôn đốc con cháu thường xuyên thắp hương mộ.
 • Trưởng phái vận động con cháu đóng góp kinh phí để hương hỏa.
 • Trưởng phái là phó chủ tịch HĐGT, phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ HĐGT giao.
 • Đôn đốc, cắt cử người tham gia các tiểu ban phục vụ cúng tổ, đi phúng viếng, tiễn đưa người từ trần.
 • Theo dõi sinh, kết hôn, từ trần trong phái, ghi vào gia phả của phái theo hướng dẫn.
 • Trong phái có thành viên nội, ngoại ốm nặng hoặc tai nạn rủi ro phải đi viện, kịp thời báo cho thường trực HĐGT để tổ chức đến thăm hỏi, trao quà, động viên kịp thời.

Điều 8. Bộ phận Thường trực HĐGT:

Bộ phận Thường trực Hội đồng Gia tộc gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng giải quyết công việc cụ thể của HĐGT định ra trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐGT. Thường trực HĐGT họp thường kỳ ba tháng một lần, toàn thể HĐGT họp mỗi năm 1 lần.

 1. Nhiệm vụ của Bộ phận Thường trực HĐGT:
 2. Thường trực HĐGT thay mặt HĐGT tham gia ý kiến và phối hợp với Ban chuyên trách để giải quyết những khúc mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐGT
 3. Tổ chức và chuẩn bị nội dung các buổi họp HĐGT thường kỳ hoặc bất thường.
 4. Tiếp thu và tổng hợp ý kiến của con cháu trong tộc để báo cáo lên HĐGT nghiên cứu .
 5. Thường trực HĐGT phối hợp với Ban cố vấn và các Ban chuyên trách thực hiện các việc:

+ Lập mối quan hệ tốt với địa phương và các tộc khác

+ Tham gia tang lễ (nhập án, phát tang) trong gia đình con cháu nếu đươc yêu cầu.

+ Phúng điếu, thăm viếng, giúp đỡ con cháu trong tộc qua đời, ốm đau hoạn nạn.

+ Phối hợp với Ban Lễ  tân – Quản lý Nhà thờ để tổ chức thực hiện việc tế lễ tại từ đường.

 1. Nhiệm vụ của các thành viên trong Bộ phận Thường trực HĐGT:
 2. Chủ tịch HĐGT: phụ trách chung, có trách nhiệm cùng với các thành viên của Bộ phận Thường trực của Hội đồng bảo đảm sự hoạt động của Hội đồng theo đúng Quy chế này, tuân thủ Pháp luật hiện hành.

– Đối với ngoài họ, Chủ tịch HĐGT là người trực tiếp quan hệ công tác về việc họ với các cơ quan cấp trên, với các dòng họ trong và ngoài địa phương.

– Là chủ tài khoản của quỹ HĐGT.

 1. Các Phó Chủ tịch HĐGT: thay mặt và có trách nhiệm giúp Chủ tịch điều hành các hoạt động của Hội đồng theo quy chế và đột xuất theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch chủ động trong công việc được giao, thường xuyên báo cáo về tình hình và kết quả công việc cho Chủ tịch.
 2. Tổ trưởng Tổ Thư ký có nhiệm vụ dự thảo kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn nhất định. Phối hợp với các Ban chuyên trách để tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng thông qua.
 3. Các thành viện của Bộ phận thường trực thực hiện những nhiệm vụ của chức danh được ghi trong Điều 9 của Quy chế này; đồng thời thực hiện những công việc cụ thể trong từng thời gian nhất định do Chủ tịch Hội đồng giao, sau khi đã bàn bạc thống nhất với từng vị.

Điều 9. Nhiệm vụ của các Ban chuyên trách:

 1. Ban Khuyến học – Văn hóa xã hội:
 2. Khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hội, thường xuyên thu thập thông tin về các cá nhân, con cháu dòng tộc đối tượng để vinh danh nhân tài, trao giải thưởng khuyến học, trao học bổng, trợ giúp khó khăn, tổ chức các buổi Lễ Vinh danh, trao giải thưởng khuyến học, học bổng, trợ giúp khó khăn và các hoạt động xã hội khác.
 3. Cùng phối hợp với Ban gia phả sưu tầm tộc phả, tư liệu và kết nối dòng họ chịu trách nhiệm nghiên cứu, sưu tầm, quản lý và giới thiệu các Tộc phả, Gia phả,
 4. Ban Lễ tân – Quản lý nhà thờ: có trách nhiệm tổ chức các cuộc Lễ hội, nghi lễ đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước; đồng thời nghiên cứu các biểu trưng và các bài hát ca ngợi truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Chăm sóc và quản lý khuôn viên nhà thờ tộc.
 5. Ban Quản lý xây dựng các công trình của Tộc chủ trì, đề xuất công tác xây dựng, tu bổ, bảo trì, bảo dưỡng Nhà thờ, Miếu mạo, Mồ mả tiền hiền của Gia tộc
 6. Ban Tài chính, đối ngoại, hiếu hỉ, ma chay: tổ chức xây dựng và quản lý các Quỹ của Hội đồng.
 • Trưởng ban: Phụ trách chung, đồng thời làm kế toán;
 • Một uỷ viên tham gia các công việc liên quan đối ngoại, hiếu hỉ, ma chay;
 • Một ủy viên làm nhiệm vụ thủ quỹ.
 1. Bản tin nội tộc và trang tin điện tử: Là cơ quan ngôn luận của Hội đồng Gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa có địa chỉ “www.toclecamsa.com”, có trách nhiệm quảng bá các hoạt động dòng họ trên phạm vi cả nước và nước ngoài.
 • Ban Biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử gồm:

+ Trưởng ban: phụ trách chung, kiêm nhiệm vụ kỹ thuật (bao gồm admin) của Trang tin điện tử;

+ Các thành viên của Ban biên tập phụ trách các mảng công việc do Trưởng ban giao.

+ Một số thành viên Ban biên tập phụ trách từng chuyên mục hoặc một số công việc chung của Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử.

 • Ban Biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử: có Qui định hoạt động riêng, được Bộ phận thường trực Hội đồng Gia tộc thông qua.
 1. Ban biên tập gia phả có trách nhiệm sưu tầm tộc phả, tư liệu và kết nối dòng họ chịu trách nhiệm nghiên cứu, sưu tầm, quản lý và giới thiệu các Tộc phả, Gia phả, Quy ước, Tộc ước của các dòng tộc; Nghiên cứu, biên soạn, hướng dẫn các dòng họ về nội dung và cách thức tục biên hoặc lập mới Tộc phả, Gia phả, Quy ước, Tộc ước, tổ chức sưu tầm, giới thiệu và phục vụ khai thác các Tộc phả, Gia phả và tư liệu dòng họ; Biên soạn tài liệu, giúp đỡ các dòng họ sưu tầm tài liệu, kết nối các dòng họ có chung nguồn gốc.
 2. Tổ thư ký: Có nhiệm vụ biên soạn và phổ biến các chủ trương, các nội dung kết luận cuộc họp của HĐGT để các thành viên HĐGT, con cháu trong gia tộc thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm và quyền lợi cơ bản các thành viên trong họ :

Thành viên dòng họ và gia đình thuộc dòng họ Lê – Cẩm Sa: Là con trai, con gái, con rể và con dâu thuộc dòng tộc trong và ngoài nước. Kể cả con nuôi họ khác và sang họ cha nuôi một số chi họ và gia đình đã từng mang họ khác … tất cả đều là thành viên dòng tộc Lê – Cẩm Sa – Điện Nam Bác – Điện Bàn – Quảng Nam.
1. Quyền lợi của các thành viên trong dòng họ:

 • Được sự quan tâm về tinh thần và vật chất của dòng họ.
 • Được tham gia hoạt động và tín ngưỡng có liên quan đến vật chất và tinh thần của cộng đồng dòng họ.
 • Được quyền bình đẳng thể hiện tình cảm, nghĩa vụ( vật chất và tinh thần) thờ phụng tổ tiên, đóng góp ý kiến, đóng góp công đức để xây dựng, trùng tu các công trình, lăng mộ, nhà thờ, đồ tế khí ….
 • Các đối tượng khác huyết thống như con lập tự, con nuôi vv … được bình đẳng các quyền lợi như mọi thành viên dòng họ trừ quyền đảm trách các vị thế trưởng hội đồng họ tộc, trưởng các chi phái trong dòng họ.
 1. Trách nhiệm và nghĩa vụ các thành viên trong dòng họ :
 • Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tuân thủ quy ước của dòng họ.
 • Giữ gìn truyền thống đạo lí của dân tộc, của tộc họ và xây dựng nề nếp gia phong.
 • Trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân tiên tổ.
 • Không xâm phạm lợi ích người khác và gìn giữ sự đoàn kết trong cộng đồng họ tộc, cùng các họ khác.
 • Đóng niên phí hàng năm do hội đồng gia tộc quyết định.
 • Đóng góp nghĩa vụ (mức tối thiểu) để xây dựng, tôn tạo đền(nhà thờ), lăng mộ vv…Ban thường trực HĐGT phải có thông báo bằng văn bản về mục đích và mức đóng góp .
 • Các hộ gia đình khó khăn trong dòng họ được đề nghị miễn giảm các khoản đóng góp tài chính, các chi phải gửi danh sách tới hội đồng gia tộc để xem xét.
 • Giữ gìn kỷ luật, không phát ngôn vô trách nhiệm, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến sự đoàn kết và uy tín của tập thể trong họ.
 • Đối với di tích, di sản và hương hỏa : Đó là tài sản thiêng liêng của dòng họ (bao gồm: đất đai, đền thờ, nhà thờ, lăng mộ, đồ thờ, đồ tế khí, gia phả, sắc phong, các văn bằng di tích lịch sử văn hóa…..) được nhà nước và con cháu trong và ngoài dòng họ xây dựng, trao tặng, dành cho việc thờ cúng tổ tiên và các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh vv… , ngoài giá trị vật chất, các di tích, di sản hương hỏa còn mang giá trị văn hóa tâm linh không thể đo đếm được. Tuyệt đối không ai được xâm phạm, chiếm dụng riêng. Bất kể nguồn gốc là tài sản, hiện vật của tập thể hoặc cá nhân cúng tiến vào các đền (nhà thờ) phải có quyết định của hội đồng gia tộc thông qua và quyết định( tránh sự trùng lặp, sai quy cách và đưa các dị vật vào di tích).
 • Mọi tổn thất cá nhân của các đối tượng đã và đang sử dụng di tích, hương hỏa sẽ không được bồi hoàn khi họ tộc và hội đồng gia tộc thu hồi lại.

Chương 4

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 Điều 11. Quỹ Hoạt động thường xuyên của Hội đồng Gia tộc:

 1. Các nguồn thu cho Quỹ Hoạt động thường xuyên của HĐGT

– Mỗi thành viên tham gia Hội đồng đều có nghĩa vụ đóng góp hàng năm một số tiền do Hội đồng quy định. Số tiền này có thể thay đổi theo nhiệm kỳ hoặc theo thời gian.

– Tiền thu được do sự ủng hộ, đóng góp hoặc tài trợ không điều kiện của các cá nhân và tập thể trong và ngoài dòng họ, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp trong nước và ở nước ngoài.

– Tiền thu được từ các hoạt động được phép do Hội đồng soạn thảo và quyết định…

 1. Các khoản chi từ Quỹ Hoạt động thường xuyên của HĐGT:

– Chi cho các cuộc hội họp do Hội đồng tổ chức.

– Chi cho các cuộc hành hương, dự các lễ giỗ Tổ, khánh thành từ đường, dự các cuộc họp ở các địa phương hoặc các chuyến đi làm việc họ khác.

– Chi cho việc thăm hỏi, phúng viếng.

– Chi cho văn phòng phẩm, in ấn tài liệu và bưu điện phí, trang tin điện tử,..

Điều 12. Quỹ Tấm lòng vàng Gia tộc Lê làng Cẩm Sa- Điện Nam Bắc:

Nguồn thu dựa vào việc vận động sự hảo tâm đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ cho Quỹ.

Chi làm Giải thưởng cho học sinh xuất sắc, Học bổng cho các cháu điển hình vượt khó vươn lên học giỏi, Trợ giúp cho các gia đình có khó khăn đặc biệt và các chi phí tổ chức Lễ Vinh danh nhân tài dòng tộc, trao Giải thưởng khuyến học, học bổng, trợ giúp khó khăn theo định kỳ (có Quy chế riêng của Quỹ này về đối tượng, hình thức và mức áp dụng).

Điều 13. Các Quỹ khác:

Quỹ đóng góp tu bổ các công trình xây dựng, tôn tạo, tu sửa thường xuyên thu từ tiền công đức của các tập thể, cá nhân cả nước., chi vào việc tu bổ nhà thờ, lăng mộ tiền hiền và các chi phí khác liên quan đến Thuỷ tổ họ Lê làng Cẩm Sa- Điện Nam Bắc như Giỗ Tổ, các Lễ Dâng hương trong các dịp khánh tiết….

Khi có việc phát sinh, Hội đồng GT có thể thành lập các Quỹ khác để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Điều 14 . Nguyên tắc thực hiện công tác tài chính :

Tất cả các việc thu chi của các Quỹ đều phải thực hiện trên nguyên tắc tài chính công khai theo đúng quy định. Phải có đủ Chủ tài khoản, Kế toán và Thủ quỹ. Minh bạch trong thanh toán bằng các chứng từ hoá đơn theo quy định. Sử dụng các phương tiện hiện đại về công nghệ thông tin để công tác tài chính được nhanh, nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc quy định về tài chính.

Hàng năm, Ban Tài chính phải có báo cáo và được Bộ phận thường trực Hội đồng GT thông qua về quyết toán thu chi năm trước, và về dự toán kinh phí hoạt động năm sau .

Khi có nảy sinh vấn đề lớn về tài chính, Bộ phận thường trực HĐGT có thể thành lập Ban Kiểm tra nhất thời về tài chính, bao gồm từ 3 đến 5 thành viên Bộ phận Thường trực (các thành viên này không nằm trong Ban Tài chính) để tiến hành kiểm tra. Sau khi có kết qủa kiểm tra tài chính, Ban Kiểm tra nhất thời này sẽ tự giải tán.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 15 . Hiệu lực của bản Quy chế

Bản Quy chế này gồm 5 chương, 16 Điều, đã được Trưởng tộc, các Trưởng phái, các thành viên Hội đồng Gia tộc họ Lê làng  Cẩm Sa, Điện Nam Bắc đóng góp ý kiến, và được thông qua ngày 03 tháng 9 năm 2017 tại Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam.

Những quy định ghi trong Bản Quy chế này có giá trị thi hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2017 và được công bố trên Trang tin điện tử của dòng họ “www.toclecamsa.com”.

Điều 16 . Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu thấy có điều gì cần sửa đổi, bổ sung thì Bộ phận thường trực Hội đồng GT có trách nhiệm nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, và kịp thời thông báo trên Trang tin điện tử cho các thành viên Hội đồng Gia tộc biết và thực hiện./.

TM/HỘI ĐỒNG GIA TỘC

Trưởng Tộc

Đã ký

Lê Đình Quang

 

Kèm theo bản Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Gia tộc đã ban hành:

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIA TỘC.pdf

‘                                                                                                                                BAN BIÊN TẬP

 

Gợi ý

Gia sử của dòng họ Lê Cẩm Sa

Tài liệu tham khảo: Trích tham luận của Nhà Biên khảo Vũ Hiệp, bản tin …