Home / Tin tức / Tiến độ xây dựng Nhà thờ tộc và kinh phí đóng góp tính đến ngày 30/6/2016

Tiến độ xây dựng Nhà thờ tộc và kinh phí đóng góp tính đến ngày 30/6/2016


2

3

4

                                                              TM.HỘI ĐỒNG GIA TỘC

                                                            Trưởng Ban vận động

                                                                                                                                     

                                                             Lê Đình Quang

Gợi ý

cao-nien

Bài phát biểu của bậc cao niên tại Lễ Khánh thành Nhà thờ tộc Lê làng Cẩm Sa

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BẬC CAO NIÊN TẠI LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TỘC LÊ …