Home / Tin tức / Tiến độ xây dựng Nhà thờ tộc và kinh phí đóng góp tính đến ngày 30/6/2016

Tiến độ xây dựng Nhà thờ tộc và kinh phí đóng góp tính đến ngày 30/6/2016


2

3

4

                                                              TM.HỘI ĐỒNG GIA TỘC

                                                            Trưởng Ban vận động

                                                                                                                                     

                                                             Lê Đình Quang

Gợi ý

ban-xd

Báo cáo của Ban Xây dựng tại Lễ Khánh thành Nhà thờ tộc Lê làng Cẩm Sa

BÁO CÁO CỦA BAN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA – ĐIỆN …