Home / Tin tức / Thông báo Về việc đóng góp quỹ thường xuyên năm 2019 của Nam Tộc

Thông báo Về việc đóng góp quỹ thường xuyên năm 2019 của Nam Tộc

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÀNG CẨM SA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Nam Bắc, ngày 01 tháng 09 năm 2019

V/v đóng góp quỹ thường xuyên năm 2019 của Nam tộc

Kính gửi: – Các Nam tộc, Tộc Lê – Làng Cẩm, Điện Nam Bắc,
Điện Bàn, Quảng Nam
Thực hiện Tộc ước của Tộc Lê làng Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam; Biên bản cuộc họp Hội đồng Gia tộc ngày 03/12/2017 và Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng Gia tộc ngày 24/08/2019 của Chủ tịch Hội đồng Gia tộc (Thông báo trên Trang điện tử: toclecamsa.com).
Nhằm có kinh phí cho việc hương khói Tổ tiên, theo Tộc ước mỗi Nam tộc có trách nhiệm đóng góp Quỹ thường xuyên hàng năm, cụ thể:+ Quỹ thường xuyên 300.000 đ/người; + Quỹ khuyến học 100.000 đ/người.
Chủ tịch Hội đồng Gia tộc kêu gọi: Các Nam tộc, Tộc Lê – Làng Cẩm, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam, đóng góp quỹ trên về Gia Tộc. Địa chỉ đóng góp, xin liên hệ các ông Trưởng các phái 1, 2, 3, 4:
– Ông Lê Đình Thịnh, Trưởng phái 1, điện thoại 0934315280;
– Ông Lê Võ, Trưởng phái 2, điện thoại 08.998.883.752.
– Ông Lê Văn Ba, Trưởng phái 3, điện thoại 0944210993;
– Ông Lê Thanh Hiền, Kế toán – Đt 0913421555.
Với truyền thống biết tôn kính, hiếu thảo với Tổ tiên, cội nguồn và lòng đoàn kết yêu thương gia tộc đã được đúc kết từ bao đời nay, Hội đồng gia tộc kêu gọi cho toàn thể các Nam tộc thực hiện Tộc ước và đóng góp quỹ thường xuyên về các Trưởng phái theo địa chỉ nêu trên.
Trân trọng./.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG GIA TỘC

Lê Văn Cách

Gợi ý

My Payday

http://www-mypaydayloan.com/ Forgot Password? Obtain code assistance. Email Address Important Notice: All money and also debts …