Home / Văn Hoàng

Văn Hoàng

Bìa quy định trang tin-1

Quy định hoạt động của bản tin nội tộc và trang tin điện tử tộc Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn – Quảng Nam

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN TIN NỘI TỘC VÀ TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA – ĐIỆN NAM BẮC – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM   CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Quy định này quy định …

Xem thêm